عمده تغییرات در vSphere 6.5 نسبت به نسخه vSphere 6.0

با انتشار نسخه ۶٫۵ محصولات مجازی سازی شرکت Vmware همه کابران استفاده کننده از این بسته های نرم افزاری مشتاقند تا از تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید باخبر شوند.در این مطلب ما سعی داریم تا عمده تغییرات در vSphere 6.5 نسبت به نسخه vSphere 6.0  را در جدول زیر مورد بررسی قرار دهیم .

این جدول چکیده دو سند Official Configuration Maximum 6.5 و Official Configuration Maximum 6.0 از شرکت Vmware است که امکان دانلود آن برای شما هماران به صورت مستقیم فراهم است .

Configuration vSphere 6.5 vSphere 6.0
Virtual Machine Maximums
RAM per VM ۶۱۲۸GB ۴۰۸۰GB
Virtual NVMe adapters per VM ۴ N/A
Virtual NVMe targets per virtual SCSI adapter ۱۵ N/A
Virtual NVMe targets per VM ۶۰ N/A
Virtual RDMA Adapters per VM ۱ N/A
Video memory per VM ۲GB ۵۱۲MB
ESXi Host Maximums
Logical CPUs per host ۵۷۶ ۴۸۰
RAM per host ۱۲TB ۶TB *some exceptions
LUNs per server ۵۱۲ ۲۵۶
Number of total paths on a server ۲۰۴۸ ۱۰۲۴
FC LUNs per host ۵۱۲ ۲۵۶
LUN ID ۰ to 16383 ۰ to 1023
VMFS Volumes per host ۵۱۲ ۲۵۶
FT virtual machines per cluster ۱۲۸ ۹۸
vCenter Maximums
Hosts per vCenter Server ۲۰۰۰ ۱۰۰۰
Powered-on VMs per vCenter Server ۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
Registered VMs per vCenter Server ۳۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰
Number of host per datacenter ۲۰۰۰ ۵۰۰
Maximum mixed vSphere Client (HTML5) + vSphere Web
Client simultaneous connections per VC
۶۰ (۳۰ Flex, 30 maximum HTML5) N/A
Maximum supported inventory for vSphere Client
(HTML5)
۱۰,۰۰۰ VMs, 1,000 Hosts N/A
Host Profile Datastores ۲۵۶ ۱۲۰
Host Profile Created ۵۰۰ ۱۲۰۰
Host Profile Attached ۵۰۰ ۱۰۰۰
Platform Services Controller Maximums
Maximum PSCs per vSphere Domain ۱۰ ۸
vCenter Server Extensions Maximums
[VUM] VMware Tools upgrade per ESXi host ۳۰ ۲۴
[VUM] Virtual machine hardware upgrade per host ۳۰ ۲۴
[VUM] VMware Tools scan per VUM server ۲۰۰ ۹۰
[VUM] VMware Tools upgrade per VUM server ۲۰۰ ۷۵
[VUM] Virtual machine hardware scan per VUM server ۲۰۰ ۹۰
[VUM] Virtual machine hardware upgrade per VUM server ۲۰۰ ۷۵
[VUM] ESXi host scan per VUM server ۲۳۲ ۷۵
[VUM] ESXi host patch remediation per VUM server ۲۳۲ ۷۱
[VUM] ESXi host upgrade per VUM server ۲۳۲ ۷۱
Virtual SAN Maximums
Virtual machines per cluster ۶۰۰۰ ۶۴۰۰
Number of iSCSI LUNs per Cluster ۱۰۲۴ N/A
Number of iSCSI Targets per Cluster ۱۲۸ N/A
Number of iSCSI LUNs per Target ۲۵۶ N/A
Max iSCSI LUN size ۶۲TB N/A
Number of iSCSI sessions per Node ۱۰۲۴ N/A
iSCSI IO queue depth per Node ۴۰۹۶ N/A
Number of outstanding writes per iSCSI LUN ۱۲۸ N/A
Number of outstanding IOs per iSCSI LUN ۲۵۶ N/A
Number of initiators who register PR key for a iSCSI LUN ۶۴ N/A
Storage Policy Maximums
Maximum number of VM storage policies ۱۰۲۴ Not Published
Maximum number of VASA providers ۱۰۲۴ Not Published
Maximum number of rule sets in VM storage policy ۱۶ N/A
Maximum capabilities in VM storage policy rule set ۶۴ N/A
Maximum vSphere tags in virtual machine storage policy ۱۲۸ Not Published

درباره نویسنده

newadminnews

پاسخ دهید